พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

  • ศรัญญา สรรพมิตร
  • ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี
Keywords: พฤติกรรมการท่องเที่ยว, ความพึงพอใจ, การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

Abstract

การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  2) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้กับแหล่งท่องเที่ยว    3)เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว  4) เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สามารถนำผลการศึกษาวิจัยไปกำหนดกลยุทธขององค์กร เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยว

 จากการทำแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสรุปข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่3ครั้งขึ้นไป  ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่โดยรถยนต์ส่วนตัว ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จากอินเตอร์เน็ต / Facebook แหล่งท่องเที่ยวที่สนใจส่วนใหญ่ พักผ่อนรับประทานอาหาร/กาแฟ วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่เพื่อผ่อนคลายพักผ่อน

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##