ปัญหาการเติบโตสินเชื่อของ ธ.ก.ส.สาขาโชคชัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

  • ศิริพร ตระกูลสุนทรชัย
  • ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี
Keywords: การเติบโตสินเชื่อ, สาเหตุ, แนวทางแก้ไข, ทฤษฏีส่วนประสมการตลาด, ธ.ก.ส.

Abstract

การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาสาเหตุที่ทำให้การเติบโตสินเชื่อของ ธ.ก.ส.สาขาโชคชัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และหาทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มยอดการจ่ายสินเชื่อให้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากลูกค้าเกษตรกรที่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโชคชัย จำนวน 200 ราย และ พนักงานสาขา จำนวน 16 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วย Chi – Square ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้บริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส.สาขาโชคชัย ส่วนมาก เป็นลูกค้าเกษตรกรรายย่อย ที่มีระดับการศึกษาไม่สูงโดยอยู่ที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่า ม.ปลาย /ปวช มีรายได้ต่อปีต่ำคือต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี มีความต้องการสินเชื่อไม่สูงหรือต่ำกว่า 100,000 บาท และต้องการสินเชื่อเพื่อการเกษตรเท่านั้น ทั้งที่ประเภทผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรถือได้ว่ามีความหลากหลาย และครอบคลุมทั้งเกษตรกรรม พาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม บริการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของ ธ.ก.ส. อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านกระบวนการให้บริการ โดยในส่วนของพนักงานผู้ให้บริการร้อยละ 93.8 คิดว่าการทำงานของพนักงานมีผลต่อยอดการจ่ายสินเชื่อ แนวทางการแก้ไขคือ เพิ่มฐานลูกค้าเน้นกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาปานกลางถึงสูง วงเงินสินเชื่อต่อรายสูง เน้นการบริการและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการมากขึ้น

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##