ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพ กรณีศึกษาแบบประกันสุขภาพ ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • ฐิติวรรณ หาจันดา
  • ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต
Keywords: ประกันสุขภาพ, ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจเลือกซื้อ

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพ กรณีศึกษาแบบประกันสุขภาพ ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพของบริษัทให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ ที่เคยซื้อประกันสุขภาพ จำนวน 387 คน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลผ่านแบบฟอร์มของกูเกิ้ลออนไลน์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรต้น ตัวแปรตามด้วยสถิติ Chi-Square และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVAที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 36 - 40 ปี การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท สถานภาพสมรสรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 55,000 บาทขึ้นไป        ไม่มีบุตร / ธิดา สวัสดิการที่ได้รับจากการทำงาน คือ ประกันสังคม นอกจากนี้การทดสอบปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ด้านพนักงานบริการและด้านการให้บริการ ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน มีข้อสรุป ดังต่อไปนี้ 1) อายุ / อาชีพ / สถานภาพสมรส / รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจำนวนบุตรในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการซื้อประกันสุขภาพ 2) อาชีพ / สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อประกันสุขภาพ และ 3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน          มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ด้านจำนวนค่าเบี้ยประกันสุขภาพส่วนผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการซื้อประกันสุขภาพที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

ตามผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพคือ ด้านพนักงานบริการและด้านการบริการ เช่นพนักงานมีความรับผิดชอบรวมถึงรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าและมีความซื่อสัตย์ น่าไว้วางใจเชื่อถือได้และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่ยุ่งยากและรวดเร็ว เป็นต้น

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##