การศึกษาแนวทางการลดอัตราการลาออกของพนักงานคลินิก ABC

  • ภวรัญชน์ ปานนาค
  • ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต
Keywords: อัตราการลาออก, การแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการลดอัตราการลาออกของพนักงานคลินิก ABC ซึ่งประกอบกิจการเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยให้บริการเกี่ยวกับด้านสุขภาพและความงาม ปัจจุบันพบว่าอัตราการลาออกของพนักงานคลินิก ABC มีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2562 มีพนักงานลาออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.16 โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออกจำนวน 5 คน เพื่อค้นหาสาเหตุการลาออกและเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่จำนวน 62 คน เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานคลินิก ABC วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์องค์กรโดยใช้ SWOT Analysis และวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึกด้วยแผนภาพก้างปลา ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุการตัดสินลาออกของพนักงานคลินิก ABC มี อยู่ 4 ด้าน คือ ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านลักษณะงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายการบริหารและการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งผู้ศึกษาสามารถสรุปแนวทางแก้ปัญหาด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างครอบคลุมและถูกต้อง

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##