บทประพันธ์เพลงพอร์เทรทออฟเนเชอร์แดนซ์สำหรับวงแจ๊สออร์เคสตรา

  • เอกภพน์ เขียวยะสิทธิ์
  • เด่น อยู่ประเสริฐ
Keywords: พอร์เทรทออฟเนเชอร์แดนซ์, บทประพันธ์เพลง, วงแจ๊สออร์เคสตรา

Abstract

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบการประพันธ์เพลงสำหรับวงดนตรี      แจ๊สออร์เคสตรา โดยนำแนวคิดและวิธีการของนักประพันธ์ดนตรีแจ๊สร่วมสมัย ผสมผสานกับเทคนิคการประพันธ์ดนตรีแจ๊สแบบดั้งเดิม สำหรับเผยแพร่บทประพันธ์เพลงออกสู่สาธารณะชน

บทประพันธ์เพลง พอร์เทรทออฟเนเชอร์แดนซ์ สำหรับวงแจ๊สออร์เคสตรา ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพถ่ายหญิงสาวร่ายรำท่ามกลางธรรมชาติ ผ่านจินตนาการของผู้ประพันธ์ ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวการผจญภัยของหญิงสาวผู้หนึ่งในดินแดนแห่งจินตนาการ ทั้งยังแบ่งโครงสร้างของบทประพันธ์เพลงออกเป็น 3 ช่วง โดยให้ความสำคัญกับแนวคิดในการตีความหมายคำสำคัญ 3 คำ ได้แก่ พอร์เทรท เนเชอร์ และแดนซ์ ซึ่งแต่ละช่วงถูกเรียงร้อยต่อกันด้วยท่อนเชื่อม รวมถึงท่อนอิมโพรไวส์ ตามกรอบและวิธีการประพันธ์เพลงแจ๊ส เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของเรื่องราวที่ผู้ประพันธ์ต้องการนำเสนอ

บทประพันธ์เพลงพอร์เทรทออฟเนเชอร์แดนซ์ สำหรับวงแจ๊สออร์เคสตรา ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาแนวทำนองหลักและโมทีฟ การใช้แนวทำนองสอดประสานที่หลากหลาย การกำหนดท่อนอิมโพรไวส์อิสระ รวมถึงการประยุกต์เทคนิคการประพันธ์เพลงแจ๊สแบบดั้งเดิม โดยบทเพลงมีความยาวประมาณ 10 นาที นอกจากนั้นบทประพันธ์เพลงนี้ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะชนผ่านทางสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการประพันธ์เพลงสำหรับวงแจ๊สออร์เคสตรา

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>