ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการในระยะยาว

  • วรพล เวทย์วีระพงศ์
  • ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
Keywords: ARDL, Bound test, หลักทรัพย์กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ

Abstract

การศึกษาการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการในระยะยาว ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2553 – ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยการนำแบบจำลอง Autoregressive Distribution Lag (ARDL) มาใช้ในการวิเคราะห์ พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม มีคุณสมบัติที่เป็น I(0) ส่วนดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีราคาผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ มีคุณสมบัติที่เป็น I(1)

จากการประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร ln(CCI) และ ln(CPI) มีค่าไม่แตกต่างจากศูนย์ (ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ) หรือไม่มีผลต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการในระยะยาว ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร ln(SET), ln(MPI), ln(GDP), In(NUM) และ In(USD) แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกล่าวคือดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ ส่งผลกระทบในทิศทางบวกต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ ในระยะยาวในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ส่งผลกระทบในทิศทางลบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการในระยะยาว

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##