ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาว ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

  • เอกภัทร รักความสุข
  • ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
Keywords: ดัชนีราคากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และREIT, ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว, บาว์นเทส

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REIT ระยะยาว ที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทย ผ่านวิธีการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวซึ่งเก็บข้อมูลรายเดือนทั้งหมด 6 ตัวแปร ได้แก่ ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REIT, ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 บริษัทชั้นนำ, ดัชนีราคาผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และราคาทองคำ รายเดือน ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งนำข้อมูลมาทดสอบความนิ่ง  และจากการทดสอบความนิ่งของตัวแปรที่ต้องการศึกษาทั้งหมดนั้นมีคุณสมบัติเป็น I(0) และ I(1) จึงสามารถนำตัวแปรทั้งหมดนั้น สามารถนำมาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวด้วยแบบจำลอง Autoregressive Distributed Lag (ARDL)

ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวพบว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 50 บริษัทชั้นนำ และราคาทองคำส่งผลกระทบต่อดัชนีราคากองทุนอสังหาริมทรัพย์และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในทางตรงกันข้ามดัชนีราคาผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ, และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ไม่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคากองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##