พฤติกรรมกับคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • เพ็ญพร กลัดหลำ
  • อริสรา เสยานนท์
Keywords: ที่พักแรม, ผู้สูงอายุ, คุณภาพการให้บริการ

Abstract

งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมกับคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักแรมในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพื่อศึกษาถึงคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เคยเดินทางไปท่องเที่ยวและพักแรมในหัวหิน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด แล้วนำมาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (ร้อยละage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน หรือ ANOVA (Analysis of variance) ใช้วิธีเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Square Difference) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิเคราะห์พื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 214 คน ร้อยละ 53.50 และเป็นเพศชาย จำนวน 186 คน ร้อยละ 46.50 มีอายุระหว่าง 55-60 ปี จำนวน 271 คน ร้อยละ 67.75 มีการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 301 คน ร้อยละ 75.25 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จำนวน 272 คน ร้อยละ 68.00 ทำงานประจำอยู่ จำนวน 370 คน ร้อยละ 92.50 มีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน จำนวน 129 คน ร้อยละ 32.25 แหล่งที่มาของรายได้จากเบี้ยบำนาญ จำนวน 156 คน ร้อยละ 39.00 ภาระความรับผิดชอบ คือ ดูแลพ่อแม่ จำนวน 248 คน ร้อยละ 62.00 พฤติกรรมการเข้าพักแรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่พักโรงแรม จำนวน 217 คน ร้อยละ 54.25 มีผู้ร่วมเดินทาง คือ ครอบครัว/ญาติ จำนวน 263 คน ร้อยละ 65.75 จำนวนผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครั้ง 2 คน จำนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.75 ระยะเวลาในการเข้าพักแรมต่อครั้ง 1-2 วัน จำนวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ส่วนใหญ่มีจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวในระยะเวลา 1 ปีมากกว่า 6 ครั้ง จำนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักต่อครั้งน้อยกว่า 5,000 บาท จำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 มีวิธีการเดินทางมาที่พักแรม ด้วยรถยนต์ส่วนตัว จำนวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 90.75 วิธีการจองห้องพักด้วยการ Walk In เข้ามาจองหน้าเคาน์เตอร์ จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเข้าพักแรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหินโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.96 และเมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านการให้ความเชื่อมั่น ค่าเฉลี่ย 4.00 ความพึงพอใจในการเข้าพักแรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหินโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.96 และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการเข้าพักแรมเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรก คือ พอใจในอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และพอใจในค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ ค่าเฉลี่ย 4.00 โดยสรุปจากสมการพยากรณ์ความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่า ตัวแปรคุณภาพบริการมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นความสัมพันธ์ในทางบวก กล่าวคือ หากตัวแปรคุณภาพบริการปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>