แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากออมทรัพย์ของลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมา ให้มียอดเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

  • จิราภา ทบนา
  • นงนภัส แก้วพลอย
Keywords: การเพิ่มยอดเงินฝาก, สนองนโยบาย, พฤติกรรมการออม

Abstract

การค้นคว้าอิสระเรื่อง  แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาจอหอ  จังหวัดนครราชสีมา ให้มียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1,000  บาททุกบัญชี  เพื่อสนองนโยบายของธนาคารที่มีการรณณรงค์ให้ทุกสาขาลดจำนวนบัญชีเงินฝากที่มีเงินคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท ในทุกเดือน ซึ่งธนาคารมีเป้าหมายให้ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา และหาแนวทางเพื่อเพิ่มยอดเงินฝากให้ธ.ก.ส.สาขาจอหอ

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการออม  สาเหตุที่ทำให้ลูกค้าของธ.ก.ส.สาขาจอหอ ไม่สามารถคงยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากไว้ให้ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และหาแนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากออมทรัพย์ โดยศึกษาถึงสถานการณ์ทั่วไปขององค์กร การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าธ.ก.ส. สาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 100  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  และการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกตัวอย่างที่ผู้ตอบให้ความร่วมมือ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จากการศึกษาพบว่า  พฤติกรรมการออมของลูกค้าของธ.ก.ส.สาขาจอหอ  จังหวัดนครราชสีมา   มีการออมสม่ำเสมอทุกเดือนและการออมส่วนใหญ่จะออมแบบเก็บไว้กับตนเองเพื่อสะดวกในการใช้จ่ายยามฉุกเฉินและออมกับสถาบันการเงิน  ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายจึงทำให้ไม่สามารถออมเงินไว้ได้  และลูกค้าเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ของธนาคาร แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากคือ พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือหากต่ำกว่า 1,000 บาทเชิญชวนให้ลูกค้าฝากเพิ่มด้วยความสมัครใจ พนักงานสินเชื่อเมื่อออกไปประชุมลูกค้าประชาสัมพันธ์ถึงผลดีที่คงยอดบัญชีเงินฝากไว้ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ว่าจะไม่โดนหักค่ารักษาบัญชีเมื่อมีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือมีเงินโอนเข้ามาบัญชีจะยังคงใช้ได้  อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจและให้ความสำคัญกับการออมเงิน

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>