การศึกษาปัญหาที่ทำให้โรงไฟฟ้าหยุดการเดินเครื่อง กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย

  • ชยุต บุญบวรรัตนกุล
  • นงนภัส แก้วพลอย
Keywords: โรงไฟฟ้าถ่านหิน, สูญเสียรายได้, ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า, โรงไฟฟ้าหยุดเดินเครื่อง

Abstract

ในปัจจุบันประเทศไทยได้เผชิญกับวิกฤตพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อการความต้องการจึงต้องมีการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากประเทศรอบข้างเพื่อนำมาใช้ภายในประเทศ การที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีปริมาณพลังงานขนาดใหญ่ หยุดการเดินเครื่องในแต่ละครั้งย่อมส่งผลทำให้เกิดปัญหาปริมาณพลังงานไฟฟ้าไม่พอใช้และส่งผลให้เกิดไฟดับในบางพื้นที่ซึ่งทำให้สูญเสียความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศไทย การสูญเสียรายได้ในกรณีที่เป็นโรงไฟฟ้าเอกชน และเกิดผลกระทบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องธุรกิจ เศรษฐกิจ หรือการดำรงชีวิตของประชาชน บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และนำเสนอแนวทางการการปฏิบัติเพื่อทำให้ลดปัญหาการหยุดเดินเครื่อง โดยจะเน้นในมิติด้านบุคลากร และด้านเครื่องจักร บทความนี้ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ การฝึกอบรม การสร้างระบบถ่ายทอดองค์ความรู้ เครื่องมือช่วยปฏิบัติหน้าที่ การเก็บข้อมูลประวัติ และการตรวจรับงาน เป็นแนวทางที่จะช่วยยั้บยั้งสาเหตุของการหยุดเดินเครื่องนี้ได้

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>