Predicting Factors of Health Literacy among Nursing Students

Main Article Content

อาภัสรา กล้าณรงค์
น้ำอ้อย ภักดีวงศ์

Abstract

This descriptive predictive research aimed to investigate health literacy and factors predicting the health literacy of nursing students. A purposively of 257 nursing students from school of nursing were recruited. Sample size was selected according to the numbers of each academic year students. Data were collected using questionnaires comprising 4 sections—personal data, critical thinking (CVI=.94), social support (CVI=.98), and health literacy (CVI=.92). Data were analyzed by descriptive statistics, Chi-square, and Logistics regression.


The findings showed that sum- and sub-scales of health literacy were mostly at adequate level. Year of study and social support were significantly associated with and together predicted health literacy with 12.1% at p < .05, the 2nd and 3rd year nursing students had sufficient health literacy more than the 1st year students 2.129 and 1.648 times, respectively. Nursing students with high level of social support had adequate health literacy 3.321 times higher than that of students with moderate social support. These findings demonstrate that nursing students' health literacy should be assessed and integrated into the curricula both theoretical and practical courses.

Keywords:
health literacy, critical thinking, social support, nursing student

Article Details

How to Cite
กล้าณรงค์อ., & ภักดีวงศ์น. (2023). Predicting Factors of Health Literacy among Nursing Students. APHEIT Journal of Nursing and Health, 5(3), e3267. Retrieved from https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/3267
Section
Research Articles

References

กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, สมพร รักความสุข, และอรวรรณ ดวงใจ. (2561). ความฉลาดทางสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 12(1), 1-9.

จิระภา ขำพิสุทธิ์. (2561). ความฉลาดทางสุขภาพ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 24(1), 67–71.

นิศาชล รัตนมณี, และประสพชัย พสุนนท์. (2562). อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามในงานวิจัยเชิงปริมาณ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี, 13(3), 181-188.

พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, ประไพจิตร์ โสมภีร์, อาทิตยา แก้วน้อย, และกนกกาญจน์ เมฆอนันต์ธวัช. (2562). ความรอบรู้ทางสุขภาพและ พฤติกรรมสุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 28, 20-32.

พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, และรุ้งระวี นาวีเจริญ. (2563). ความรอบรู้ทางสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพด้านอาหาร การออกกาลังกาย และอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 14(1), 226-240.

รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์, เพ็ญจมาศ คำธนะ, นุจรี ฮะคอม, และ จิริยา อินทนา. (2553). รายงานการวิจัย ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2551.

วานิช สุขสถาน, สุกัญญา บุญวรสถิต, และมลฤดี โพธิ์พิจารย์. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนชีวิตและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 7(2), 2-12.

สุกัญญา บุญวรสถิต, พรนภา หอมสินธุ์, และรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของข้าราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 11(1), 52-62.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2558). การสำรวจภาวะเศรษกิจและสังคมของครัวเรือน. สืบค้น 4 พฤศจิกายน 2566, จาก https://shorturl.asia/8rF1a

Ayaz-Alkaya, S., & Terzi, H. (2019). Investigation of health literacy and affecting factors of nursing students. Nurse Education in Practice, 34, 31-35.

Bloom, B.S. (1971). Handbook on formative and summative evaluation of student learning. New York: McGraw–Hill.

Brislin, R. W. (1970). Back-translation for cross-cultural research. Journal of Cross-cultural Psychology, 1(3), 185-216.

Duong, T. V., Nguyen, T. T., Pham, K. M., Nguyen, K. T., Giap, M. H., Tran, T. D., & Su, C. T. (2019). Validation of the short-form health literacy questionnaire (HLS-SF12) and its determinants among people living in rural areas in Vietnam. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(18), 1-11.

Duong, T. V., Sorensen, K., Pelikan, J. M., Van den Broucke, S., Lin, I. F., Lin, Y. C., & Chang, P. W. (2018). Health-related behaviors moderate the association between age and self-reported health literacy among Taiwanese women. Women & Health, 58(6), 632-646.

Mather, C., Douglas, T., & Jacques, A. (2018). Health literacy of undergraduate health profession students in Australia: A comparison of the island state of Tasmania and other Australian universities. Kontakt, 20(4), e386-e393.

Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal: A challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health promotion international, 15(3), 259-267.

Norwood, S. L. (2000). Research strategies for advanced practice nurses. New Jersey: Prentice Hall.

Ozen, N., Bal Ozkaptan, B., Coskun, S., & Terzioglu, F. (2019). Health literacy of nursing students and its effective factors. Nursing forum, 54(3), 396-402.

Seedaket, S., Turnbull, N., & Phajan, T. (2020). Factors associated with health literacy for public health students. Journal of Clinical & Diagnostic Research, 14(5), 6-9.

Sorensen, K., Van den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z., & Brand, H. (2012). Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. BMC public health, 12(1), 1-13.

Sorensen, K., Van den Broucke, S., Pelikan, J. M., Fullam, J., Doyle, G., Slonska, Z., & Brand, H. (2013). Measuring health literacy in populations: Illuminating the design and development process of the European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q). BMC Public Health, 13(1), 1-10.

Suksatan, W., Ruamsook, T., & Prabsangob, K. (2020). Factors influencing health literacy of students in health science curriculum: A cross-sectional study. Indian Journal of Public Health Research & Development, 11(7), 1542-1547.

WHO (2009). Health literacy and health promotion. Definitions, Concepts and examples in the Eastern Mediterranean region. Retrieved Feb4,2021, from https://shorturl.asia/oUVuI

Ye, X. H., Yang, Y., Gao, Y. H., Chen, S. D., & Xu, Y. (2014). Status and determinants of health literacy among adolescents in Guangdong, China. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15(20), 8735-8740.

Zhang, Y., Zhang, F., Hu, P., Huang, W., Lu, L., Bai, R., & Zhao, Y. (2016). Exploring health literacy in medical university students of Chongqing, China: A cross-sectional study. PloS one, 11(4), 1-10.

Most read articles by the same author(s)