ความเสี่ยงและผลตอบแทนกองทุนที่ลงทุนในรูปแบบของกองทุนเชิงรุกและกองทุนเชิงรับ

  • รัศมิ์พงศ์ กุลถวายพร
  • สมพร ปั่นโภชา
  • นลินี เวชวิริยะกุล
Keywords: กองทุนเชิงรุก, กองทุนเชิงรับ, การบริหารพอร์ตการลงทุน

Abstract

การศึกษาความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุนในรูปแบบของกองทุนเชิงรุกและกองทุนเชิงรับ ด้วยวิธีการใช้ Shape ratio และ Treynor ratio ในการคัดเลือกกองทุนที่มีประสิทธิภาพมาจัดพอร์ตการลงทุน โดยที่พอร์ตการลงทุนนั้น ต้องมีความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดและเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างพอร์ตกองทุนเชิงรับ พอร์ตกองทุนเชิงรุก และพอร์ตการลงทุนผสมระหว่างกองทุนเชิงรุกและกองทุนเชิงรับ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังผลตอบแทน ความเสี่ยง และความเสี่ยงที่เป็นระบบของกองทุน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 – 27 กันยายน 2562

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพอร์ตการลงทุนทั้ง 3 แบบ แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนเชิงรุกและพอร์ตการลงทุนแบบผสมระหว่างกองทุนเชิงรุกและกองทุนเชิงรับมีผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันมากและให้ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนที่ดีกว่าพอร์ตการลงทุนของกองทุนเชิงรับ ซึ่งถือว่าผลของการทำวิจัยครั้งนี้ เป็นไปตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดหวัง โดยนักลงทุนส่วนใหญ่จะคาดหวังผลตอบแทนของกองทุนเชิงรุกมากกว่ากองทุนเชิงรับ เนื่องจากกองทุนเชิงรุกมีความเสี่ยงที่สูงกว่ากองทุนเชิงรับ ซึ่งผลการจัดพอร์ตการลงทุนในครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุน

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 3 4 > >>