การใช้ VaR และ CVaR ในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนใน กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนสูง (SETHD)

  • วริษฐา พฤกษ์ศิริไพบูลย์
  • สมพร ปั่นโภชา
Keywords: มูลค่าความเสี่ยง, มูลค่าความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไข, การบริหารความเสี่ยง

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้มูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk) และมูลค่าความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไข (Conditional Value at Risk) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของมูลค่าความเสี่ยงส่วนเกิน  เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง โดยทำการศึกษาระหว่างวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้ได้ทำการเลือกหลักทรัพย์ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงเข้าพอร์ตการลงทุนหลักๆ 2 พอร์ต คือ พอร์ตที่ไม่ได้ปรับน้ำหนักลงทุนและพอร์ตที่มีการปรับน้ำหนักลงทุนทุกๆ 2 สัปดาห์ โดยใช้ข้อมูลราคาปิดและเงินปันผลระหว่างวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 มาคำนวณหาค่า Sharpe Ratio แล้วเลือกหลักทรัพย์ที่มีค่า Sharpe Ratio สูงที่สุด จำนวน 7 หลักทรัพย์ จากทั้งหมด 35 หลักทรัพย์ จากนั้นทำการหาน้ำหนักลงทุนเริ่มต้นที่ทำให้พอร์ตเป็น Tangency Portfolio คือพอร์ตที่มีค่า Sharpe Ratio สูงที่สุด แล้วคำนวณหาค่า VaR และ CVaR ด้วยวิธีจำลองข้อมูลในอดีตของพอร์ตที่ไม่มีการปรับน้ำหนักก่อนเพื่อกำหนดเป็นค่า VaR และ CVaR สูงสุดในพอร์ตที่มีการปรับน้ำหนักทุกๆ 2 สัปดาห์ เพื่อเปรียบเทียบว่าอัตราผลตอบแทนต่อมูลค่าความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนต่อมูลค่าความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไขของพอร์ตที่มีการปรับน้ำหนักทุกๆ 2 สัปดาห์ มีค่ามากกว่าพอร์ตที่ไม่ได้ปรับน้ำหนักที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ 99 หรือไม่

จากผลการศึกษาพบว่า พอร์ตที่มีการปรับน้ำหนักการลงทุนทุกๆ 2 สัปดาห์ มีอัตราผลตอบแทนต่อมูลค่าความเสี่ยงเท่ากับ 20.42 และ 14.59 และมีอัตราผลตอบแทนมูลค่าความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไข เท่ากับ 15.07 และ 10.54 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ 99 ตามลำดับ ซึ่งมีค่ามากกว่าพอร์ตที่ไม่ได้ปรับน้ำหนักที่มีอัตราผลตอบแทนต่อมูลค่าความเสี่ยง เท่ากับ 16.60 และ 11.38 และมีอัตราผลตอบแทนมูลค่าความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไข เท่ากับ 12.81 และ 8.93 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ 99 ตามลำดับ สามารถสรุปได้ว่าพอร์ตที่มีการปรับน้ำหนักการลงทุนทุกๆ 2 สัปดาห์ นั้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาลงทุนได้รับผลตอบแทนมากกว่าพอร์ตที่ไม่มีการปรับน้ำหนักในการลงทุน นอกจากนั้นยังมีอัตราผลตอบแทนมากกว่าที่มูลค่าความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไขเดียวกัน

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 3 4 > >>