การวิจัยและสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์แนวตั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนวัตวิถี อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

  • อาทินันทน์ แก้วประจันทร์
  • ลักษณา คล้ายแก้ว
Keywords: สื่อวีดิทัศน์, สื่อวีดิทัศน์แนวตั้ง, การประชาสัมพันธ์

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาด้านเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอวีดิทัศน์แนวตั้ง ขนาดภาพ 9:16  เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนวัตวิถี อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 2) เพื่อสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์แนวตั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนวัตวิถี อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาด้านเนื้อหา และวิเคราะห์การนำเสนอจากคลิปวีดิโอแนวตั้ง จำนวน 5 คลิป สำหรับองค์ประกอบที่น่าสนใจนำไปประยุกต์ใช้ในสื่อวีดิทัศน์แนวตั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ในข้อมูลเชิงพรรณนา ในประเด็นที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

ผลการศึกษาพบว่า การผลิตสื่อวีดิทัศน์แนวตั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำนวน 1 ตอน เนื้อหาต้องมีการนำเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจ ครอบคลุมในกิจกรรมวิถีชาวนาและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ความยาวในการนำเสนอไม่เกิน 5 นาที หัวใจสำคัญของการผลิตสื่อแนวตั้ง 9:16 คือจุดรวมความสนใจของภาพควรอยู่กึ่งกลางของวีดีโอ มีเนื้อหาของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความสนใจในอยากมีส่วนร่วม และ มีคำที่ง่ายเกิดการจดจำ สามารถเข้าถึงได้กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม การดำเนินเรื่องโดยใช้การสัมภาษณ์สลับกับบทบรรยาย ในขั้นตอนการผลิตผู้วิจัยใช้อุปกรณ์สำหรับมืออาชีพและลำดับภาพด้วยโปรแกรมตัดต่อ เป็นขั้นตอนการนำภาพและเสียงมารวมกัน จากนั้นผู้วิจัยได้นำสื่อวีดิทัศน์แนวตั้งที่สร้างสรรค์ไปทดสอบใช้จริง  โดยมีขั้นตอนกระบวนการผลิต 4 ขั้น ตอน คือ 1) ขั้นวางแผนการเตรียมการ (Planning) 2) ขั้นการผลิต (Production) 3) ขั้นหลังการผลิต (Post-Production) และ 4) การทดสอบ และประเมินผล (Post-Test and Evaluation) ผลการประเมินพบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจในเนื้อหาที่มีนำเสนอ จึงทำให้สื่อวีดิทัศน์แนวตั้งได้กระจายไปผู้คนที่ยังไม่รู้จักชุมชนอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี และส่วนใหญ่ต้องการเดินทางที่จะมาเที่ยว และต้องการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมแบบวิถีชาวนา ในสถานที่ดั่งกล่าว ทำให้ประสบความสำเร็จในส่วนใช้สื่อวีดิทัศน์แนวตั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##