การวิจัยและการสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับประชาชน ในชุมชนอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

  • ณัฐกานต์ เฉลยหมู่
  • ลักษณา คล้ายแก้ว
Keywords: วีดิทัศน์, ความรู้เกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้า, อำเภอสามโก้

Abstract

การวิจัยและการสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับประชาชน ในชุมชนอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและปัญหาของการใช้มิเตอร์ไฟฟ้าของประชาชน ในชุมชนอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง และสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้มิเตอร์ไฟฟ้าในชุมชนอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้าและประชาชนในชุมชนอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง  ในการสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์มีกระบวนการผลิตตามขั้นตอน โดยเริ่มจากกระบวนการก่อนการผลิตโดยการทบทวนเอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับมิเตอร์ไฟฟ้า การเขียนบทและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องของเนื้อหา กระบวนการผลิต ได้แก่ การถ่ายทำภาพประกอบวีดิทัศน์ กระบวนการสุดท้ายคือ ขั้นตอนหลังการผลิต ได้แก่ การตัดต่อ การลำดับภาพและเสียง ใส่ Text เพื่อง่ายต่อความเข้าใจมากขึ้น หลังจากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบในรอบสุดท้าย และประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ และผู้นำชุมชน จำนวน 5 คน สื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับประชาชน ในชุมชนสามโก้ จังหวัดอ่างทอง มีความยาว 5.41 นาที

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##