การวิจัยและสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของพลเมืองยุคดิจิทัลเนทีฟ สำหรับเด็กประถมศึกษา

  • นภจินดา ธำรงค์จตุพงษ์
  • ลักษณา คล้ายแก้ว
Keywords: การผลิตสื่อ, สื่ออินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์, เด็กประถมศึกษา, การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของพลเมืองยุคดิจิทัลเนทีฟ สำหรับเด็กประถมศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูล และการผลิตสื่อ ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อมูลเอกสาร 2) ข้อมูลประเภทบุคคล แหล่งข้อมูลการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพญาไท รวมถึงกลุ่มผู้มีประสบการณ์ในด้านการศึกษา และการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ โดยหลังจากที่ทำการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลประเภทเอกสาร และข้อมูลประเภทบุคคลแล้ว ผู้วิจัยจึงได้นำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินการเป็นแนวทางในการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์

จากผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการผลิต และออกแบบสื่อสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ควรมีลักษณะเป็นสื่อมัลติมีเดีย ที่เป็นสื่อในรูปแบบโปสเตอร์ และวิดีโอโมชั่นกราฟิก ที่มีเนื้อหาที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  ก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์การ ออกแบบ และผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วยสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และสื่อวิดีโอโมชั่นกราฟิกเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล มีจำนวน 2 ตอน คือ เรื่องระวังนะเว็บปลอม และเรื่องภัยร้ายโซเชียลมีเดีย  เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของพลเมืองยุคดิจิทัลเนทีฟ สำหรับเด็กประถมศึกษา โดยมีขั้นตอนกระบวนการผลิต 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผนการเตรียมการ  (Planning) 2) ขั้นการผลิต (Production) 3) ขั้นหลังการผลิต (Post-Production) และ 4) การทดสอบ และประเมินผล (Post-Test and Evaluation) ผลการศึกษาพบว่า การใช้สื่ออินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ ส่งผลให้นักเรียนที่ได้ใช้งานสื่อ มีความสนใจกับสื่อ และเกิดความเข้าใจถึงการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของพลเมืองยุคดิจิทัลเนทีฟ สำหรับเด็กประถมศึกษา มีคุณภาพสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง และมีประสิทธิภาพ

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##