ปัจจัยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 4

  • ปวีณ์นุช ยิ้มภักดี
  • ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
Keywords: การเลือกตั้ง, การลงคะแนนเสียง, พรรคการเมือง

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ศึกษาปัจจัยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 4 (2)  ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยภูมิหลังประชากรที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 4 โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม สำหรับประชาชนใน เขตเลือกตั้งที่ 4  การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยในการปัจจัยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 4 ของประชากร เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random) จำนวน 399 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ t (t - test), สถิติ One – way ANOVA (F- test) และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Least Significant Difference : LSD) กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยในการลงคะแนนเสียงของประชากร ไม่แตกต่างกัน และปัจจัยในการลงคะแนนเสียงในรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านผู้สมัครรับการเลือกตั้งที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียง ปัจจัยด้านพรรคการเมืองที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียง ปัจจัยด้านการรณรงค์หาเสียงที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียง มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##