ทัศนคติของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2562: กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

  • วรุฬห์ทิพย์ สุทธิประเสริฐ
  • ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
Keywords: ทัศนคติ, นโยบายเร่งด่วน, รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ทัศนคติของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2562 (2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อทัศนคติของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2562 โดยการศึกษาครั้งนี้เป็น   การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 400 คน

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีมีระดับทัศนคติต่อการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2562 ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (bar{x}= 2.31) และรายด้าน ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน ( bar{x}= 2.31)  ด้านการปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (bar{x} = 2.44)  ด้านมาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจ โลก ( bar{x}= 2.40)  และด้านการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ (bar{x} = 2.11)

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2562 ไม่แตกต่างกันสำหรับประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2562 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##