ทัศนคติของประชาชนต่อการทำรัฐประหาร พ.ศ.2557 : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

  • เจตริน เชยประเสริฐ
  • ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
Keywords: ทัศนคติ, ประชาชน, รัฐประหาร พ.ศ.2557

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการทำรัฐประหาร  พ.ศ.2557  :  กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชนต่อการทำรัฐประหาร  พ.ศ.2557  :  กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitive  Research)  โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ  (Survey  Research)  ประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  399  คน 

ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีระดับทัศนคติของประชาชนต่อการทำรัฐประหาร  พ.ศ.2557  ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  เมื่อแยกเป็นรายด้าน  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติด้านการสร้างประชาธิปไตย  ด้านการพัฒนาระบบราชการ  และด้านการสร้างความมั่นคง  ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ประชาชนที่มีเพศ  อายุ  และอาชีพแตกต่างกันมีระดับทัศนคติในภาพรวมแตกต่างกัน  ในด้านการสร้างประชาธิปไตย  และด้านการพัฒนาระบบราชการ  และด้านการสร้างความมั่นคง และระดับการศึกษาของประชาชน  และรายได้  (ต่อเดือน)  แตกต่างกันมีระดับทัศนคติในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##