พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562 กรณีศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตที่ 2 และเขตที่ 5

  • กฤตยชญ์ สมมุ่ง
  • ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
Keywords: พฤติกรรมการเลือกตั้ง, จังหวัดนครศรีธรรมราช

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562 กรณีศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตที่ 2  และเขตที่ 5 ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 399 ตัวอย่าง   พบว่า ประชาชนเขตที่ 2 และเขตที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยลงคะแนนเสียงจากปัจจัยด้านพรรคการเมือง มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านตัวบุคคล และด้านปัจจัยการหาเสียง  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ และเขตเลือกตั้งที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกตั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 ยกเว้น เพศ อายุ การศึกษา และรายได้  ต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกตั้งไม่แตกต่างกัน

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##