การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ บริษัทขนส่งน้ำมันทางทะเล

  • กนกพิชญ์ โมลีวรรณ
  • วรินทร์ วงษ์มณี
Keywords: Lean, ECRS, การขนส่ง Milk run, การขนส่ง Backhaul, การบริหารจัดการการขนส่งน้ำมันทางทะเล

Abstract

บทความนี้นำเสนอกรณีศึกษาเพื่อหาแนวทางเลือกในการปรับปรุงการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านกระบวนการคัดเลือกลูกค้า เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้องค์กรในช่วงเวลาที่ว่างจากการรับจ้างขนส่งระยะยาวและรายเที่ยวให้กับลูกค้า และศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อธุรกิจขนส่งน้ำมันทางทะเลในด้านเอกสาร และข้อบังคับ โดยใช้แผนผังแสดงเหตุและผลมาวิเคราะห์กระบวนการที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า พบว่ากระบวนการติดต่อลูกค้าและการส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ในขั้นตอนการเดินเรือจากท่าต้นทาง ไปท่าปลายทาง มีการทำงานที่ซ้ำซ้อน และข้อจำกัดตารางเวลาในการขนส่งทำให้ไม่สามารถใช้เรือได้เต็มประสิทธิภาพ และด้านลูกเรือขั้นตอนการตรวจเช็คใบรับรองที่ซ้ำซ้อนเพื่อปรับปรุงบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดลีนมาประยุกต์ใช้คู่กับหลักการ ECRS โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ควบคู่กัน และแนวคิดขนส่งแบบ Milk run และ Backhaul มาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการติดต่อลูกค้า ทำให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขัน ผลที่ได้จากการศึกษา 1) ด้านลูกค้าลดขั้นตอนการดำเนินงานได้ทั้งสิ้น 2 ขั้นตอนและด้านการบริหารการเดินเรือ สามารถลดขั้นตอนการดำเนินงานได้ทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน และลดระยะเวลาในการดำเนินงานจาก 67.5 ชั่วโมง เป็น 30 ชั่วโมง ในระยะเวลา 3 เดือน 2) ด้านขนส่ง เมื่อเพิ่มเที่ยวการขนส่ง มีรายได้เพิ่มขึ้น 2,483,126 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน 3.) ด้านลูกเรือลดขั้นตอนการดำเนินงานได้ทั้งสิ้น 2 ขั้นตอน และลดระยะเวลาในการดำเนินงาน จาก 6 ชั่วโมง เป็น 0 ชั่วโมง ในระยะเวลา 3 เดือน

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##