การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพงานโดยใช้ Lean management กรณีศึกษา บริษัท GPS Tracking&IoT Solutions

  • ณัฐวุฒิ พุ่มพฤกษี
  • วรินทร์ วงษ์มณี
Keywords: Lean, Flow Process Chart, ECRS, 7 WASTE

Abstract

บทความนี้นำเสนอกรณีศึกษาแนวทางทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนการดำเนินงานโดยใช้แผนภาพกระบวนการไหล Flow process chart มาวิเคราะห์กระบวนการที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า 7 Wastes พบว่ามีขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและใช้เวลาในการรอคอยที่ไม่จำเป็นส่งผลให้เกิดต้นทุนการผลิตที่ไม่จำเป็น และในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ตามกำหนดสินค้าจะถูกส่งกลับสำนักงานใหญ่และทำการจัดส่งใหม่ทำให้ ต้นทุนการดำเนินงานสูงกว่าปกติ ตลอดจน ศึกษาการจัดการพื้นที่การให้บริการโดยการนำโปรแกรม QGIS เข้ามาช่วยในการจัดสรรศูนย์บริการและนำเสนอแนวทางการแบ่งเขตความรับผิดชอบของแต่ละศูนย์บริการ แนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งมอบสินค้านำแนวคิด ECRS มาใช้เพื่อลดเวลาในการส่งมอบสินค้าลดลงจากเดิม 7 วันเหลือ 3 วันและไม่เกิดค่าล่วงเวลาในการทำงานคิดเป็นเงิน 57,305 บาท/ปี แนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งสินค้ากลับสำนักงานใหญ่เป็นการยกเลิกกระบวนการที่ไม่จำเป็นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในกรณีไม่สามารถติดตั้งได้คิดเป็นเงิน 3,210,668 บาท/ปี และเพิ่มมูลค่างานติดตั้งทดลองโดยทำการ รายงานวิเคราะห์ สรุปผลการติดตั้งให้ลูกค้าทราบถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงสร้างโอกาสในการขายสินค้าเพิ่มขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของศูนย์บริการเป็นการนำโปรแกรม QGIS เข้ามาช่วยในการจัดสรรศูนย์บริการให้เหมาะสมกับปริมาณงานและระยะทางในการให้บริการ Onsite Service โดยใช้เครื่องมือ Voronoi Polygon สร้างพื้นที่หลายเหลี่ยมรอบศูนย์บริการเพื่อแบ่งเขตความรับผิดชอบของศูนย์บริการพบสามารถลดจำนวนศูนย์บริการจาก 18 สาขาลดลงเหลือ 7 สาขาลดค่าใช้จ่าย ได้ทั้งสิ้น 3,708,624 บาท/ปี

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##