การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัท จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า

  • นันทวัฒน์ ธรรมสอน
  • วรินทร์ วงษ์มณี
Keywords: การขนส่งแบบวิ่งรอบ, การกำหนดเส้นทาง, อรรถประโยชน์, ตารางเวลารับสินค้าของลูกค้า

Abstract

บทความนี้นำเสนอกรณีศึกษาเพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าอันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านเวลาของคำสั่งซื้อและการรับสินค้าของลูกค้าซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการขนส่งของบริษัทผู้ศึกษาได้นำเสนอแนวทางการจัดการกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยทำการใช้ประโยชน์รถส่งสินค้า เพื่อลดการศูนย์เปล่าของรถภายในโรงงาน จากนั้นทำการจัดเส้นทางในการส่งสินค้าใหม่ โดยการใช้ Google Map ช่วยหาเส้นทางร่วมกับจัดVRP SOLVER ในการจัดเส้นทางการวิ่งในแต่ละวัน ซึ่งจัดให้รถวิ่งแบบ MILK RUN จากการแก้ไขปัญหา ต้นทุนด้านการขนส่งของบริษัท ลดลง 51,457.64 บาทต่อเดือน คิดเป็น 25% ค่าล่วงเวลาลดลง 32% ทั้งหมด 1,600 บาทต่อเดือน ค่าแรงลดลง 25% ทั้งหมด 4,966 บาทต่อเดือน ค่าผู้ให้บริการภายนอกลดลง 55.88%  รวม 79,158.50 บาทต่อเดือน การบริหารจัดการรถมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรถ คันที่ 1 Utilization ก่อนปรับปรุง 62.5 %  หลัง ปรับปรุง Utilization 91.25% คันที่ 2 Utilization ก่อนปรับปรุง 37.5% หลัง ปรับปรุง Utilization  91.25% และไม่เกิดค่าเสียโอกาสที่ลูกค้ายกเลิกใบสั่งซื้อสินค้า หรือ สั่งจากผู้ผลิตรายใหม่

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##