การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนค่าขนส่งสินค้าและการคัดเลือก ผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอกด้วยแนวคิดแบบลีน

  • มนสิกาญจน์ เกื้อประจง
  • วรินทร์ วงษ์มณี
Keywords: ลดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า, แนวคิดการลดความสูญเปล่าในการดำเนินงาน, แนวคิดในการกำจัดความสูญเปล่า, ลดต้นทุนค่าขนส่ง

Abstract

บทความนี้นำเสนอกรณีศึกษาเพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าและแนวทางลดกระบวนการในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงศึกษาปัจจัยและนำเสนอแนวทางที่ใช้ในการประเมินและคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอก ซึ่งใช้แผนผังแสดงเหตุและผลมาวิเคราะห์กระบวนการที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า พบว่าบริษัทตัวแทนในการนำเข้าและส่งออกสินค้า มีจำนวนรถไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ผู้ดำเนินงานจึงใช้รถของผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอก (Outsourcing) ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งสูงกว่าปกติ และกระบวนการในการเจรจาต่อรองราคาค่าขนส่งมีความซับซ้อนเนื่องจากสอดคล้องกับราคาน้ำมันที่มีความผันผวน และวิธีการดำเนินงานของพนักงานขับรถของบริษัทขนส่งจากภายนอกก่อให้เกิดปัญหาในการส่งสินค้าล่าช้า ส่งสินค้าผิดสถานที่ เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง ลูกค้าเรียกเก็บค่าเสียเวลาในการรอ ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนค่าขนส่งสินค้าและการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอกผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดการขนส่งแบบ Backhaul ลดการขนส่งเที่ยวเปล่า และเครื่องมือของลีนโดยประยุกต์ใช้หลักการ Eliminate ตัดกระบวนการที่ไม่จำเป็นในการทำงานออกไปตามหลักการ ECRS และจัดทำแบบประเมินตามหลัก QCDS (Quality, Cost, Delivery, Services) เพื่อเพิ่มปริมาณรถในการดำเนินงาน ลดต้นทุนค่าขนส่ง ลดเวลาและขั้นตอนการทำงาน ลดปัญหาที่เกิดจากพนักงานขับรถของบริษัทขนส่งภายนอก ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรเพิ่มขึ้น

จากการศึกษาพบว่า หลังจากใช้แนวคิดการขนส่งแบบ Backhaul เข้ามาแก้ไขปัญหาทำให้ต้นทุนการขนส่งลดลง 705,000 บาท/ 9 เดือน ส่งผลให้ Utilization ของรถเพิ่มขึ้น 20.83%  และสามารถลดปริมาณการใช้รถของผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอก (Outsourcing) ได้ 273 เที่ยว/ 9 เดือน และจากปัญหาความผันผวนของราคาน้ำมันส่งผลให้เกิดกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน แก้ไขปัญหาด้วยหลักการ ECRS สามารถลดกระบวนการทำงานจาก 8 ขั้นตอนเหลือเพียง 3 ขั้นตอน ลดเวลาในการทำงาน 960 นาที และมีการประเมินผู้ให้บริการรถขนส่งจากภายนอก (Outsourcing) อย่างเป็นระบบซึ่งผลการประเมินจะส่งผลต่อปริมาณงานและสัดส่วนการได้งานของบริษัท เพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้ให้บริการรถขนส่งจากภายนอก (Outsourcing) โดยผลหลังจากการประเมินทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรอที่ลูกค้าเรียกเก็บได้ 992,500 บาท/ 9 เดือน

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##