แนวทางการตลาดที่ส่งเสริมการใช้บริการแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกค้า ธนาคารออมสิน สาขาปากช่อง

  • ณัฐิกานต์ ซ้ายสุข
  • ปราณี เอี่ยมละออภักดี
Keywords: ธุรกรรมทางการเงิน, แนวทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาด, MyMo แอปพลิเคชั่น

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการตลาดที่ส่งเสริมการใช้บริการแอปพลิเคชั่น MyMo ของกลุ่มลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาปากช่อง เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งาน และเพื่อหาแนวทางการตลาดเพื่อใช้ในการต่อยอดไปยังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของธนาคาร โดยมีการศึกษาแนวทางการตลาดโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดและศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มบริโภคจากการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาปากช่องเป็นจำนวน 20  ราย ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์จากกลุ่มลูกค้าที่มาติดต่อยังธนาคารออมสิน สาขาปากช่อง นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 ราย ซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการแอพพลิเคชั่น MyMo โดยมีส่วนประสมทางการตลาดมาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดของธนาคารออมสิน สาขาปากช่อง ยังไม่มีความพึงพอใจ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดใช้งานบริการแอปพลิเคชั่นแต่ไม่ได้ใช้บริการเป็นหลัก ทำให้ไม่ทราบถึงโปรโมชั่นที่ส่งเสริม รวมถึงของคะแนนสะสมจากการใช้งาน ดังนั้นผู้ศึกษาหาแนวทางการตลาดที่ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้าธนาคารออมสินมีการใช้บริการแอพพลิเคชั่นมากขึ้น โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดควบคู่กับกลุ่มร้านค้าในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้ทดลองใช้งานและทราบถึงข้อดีของการใช้บริการแอปพลิเคชั่น MyMo  เพื่อให้มีกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการเพิ่มขึ้น และสามารถใช้เป็นแอปพลิเคชั่นหลักในการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ได้

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##