แนวทางการแก้ไขปัญหาใบสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดไม่สมบูรณ์

  • สาวิณี นกแพทย์
  • ปราณี เอี่ยมละออภักดี
Keywords: บัตรเครดิต, สินเชื่อบัตรเงินสด, แนวทางการแก้ปัญหา

Abstract

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุ ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาใบสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถเข้ากระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อได้ โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจำวัน (Daily Report) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562  พบว่าเหตุผลของใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์ 3 แรก ได้แก่ 1.หนังสือให้ความยินยอมไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด 2.ชุดใบสมัครมีข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการสมัครต่อได้ 3.ชุดใบสมัครมีเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบตามที่ธนาคารกำหนด

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์แล้วนำมาสรุปข้อมูลด้วยแผนภาพก้างปลาจากปัจจัยในกระบวนการผลิต 4M พบว่า 1.ปัจจัยจากคน 2. ปัจจัยจากปริมาณงาน 3.ปัจจัยจากระบบงาน 4.ปัจจัยจากกระบวนการทำงาน โดยได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการปรับผังกระบวนการทำงานด้วยการ เพิ่มหน่วยงาน Pre-check เพื่อตรวจสอบใบสมัครก่อนขั้นตอนปกติ

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##