เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนหลังปรับด้วยความเสี่ยงและความสามารถด้านจังหวะการลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยที่มีนโยบายลงทุนในเชิงรุกและเชิงรับ

  • ธีรกิจ ศิรินิกรวงศ์
  • สมพร ปั่นโภชา
Keywords: อัตราผลตอบแทนหลังปรับด้วยความเสี่ยง, ความสามารถด้านจังหวะการลงทุน, กองทุนรวมเชิงรุก, กองทุนรวมเชิงรับ

Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนรวมในประเทศไทยภายใต้การประยุกต์ใช้กลยุทธ์นโยบายการลงทุนเชิงรุกกับเชิงรับ ในด้านอัตราผลตอบแทนหลังปรับด้วยความเสี่ยง โดยใช้ 3 มาตรวัดได้แก่ 1) Sharpe Ratio, 2) Treynor Ratio และ 3) Sortino Ratio และในด้านความสามารถด้านจังหวะการลงทุน โดยใช้ 2 แบบจำลองได้แก่ 1) Treynor and Mazuy และ 2) Henriksson and Merton โดยเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนจำนวน 18 กองทุนแบบทุติยภูมิ เป็นข้อมูลรายเดือนตั้งแต่ เดือน ม.ค. ปี 2557 ถึง เดือน ธ.ค. ปี 2562 จำนวน 72 ข้อมูล

จากการศึกษาพบว่าการวัดอัตราผลตอบแทนหลังปรับด้วยความเสี่ยงทั้ง 3 มาตรวัดของแต่ละกองทุนรวมมีผลไปในทิศทางเดียวกัน นั้นคือถ้ากองทุนรวมใดมีค่า Sharpe Ratio สูง ค่าของ Treynor Ratio และ Sortino Ratio จะสูงตามไปด้วย ดังนั้นทั้ง 3 มาตรวัดสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมที่ใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมได้ นอกจากนี้จากการศึกษากองทุนรวมเชิงรุกมีค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนฯ สูงกว่ากองทุนรวมเชิงรับและสูงกว่าผลตอบแทนตลาด ด้านผลการศึกษาในด้านความสามารถด้านจังหวะการลงทุนพบว่า กองทุนรวมส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถด้านจังหวะการลงทุน มีเพียง 3 กองทุนรวมที่มีความสามารถด้านจังหวะการลงทุนซึ่งเป็นกองทุนรวมเชิงรุกทั้ง 3 กองทุน โดยกองทุนรวมที่มีความสามารถด้านจังหวะการลงทุนจะมีผลตอบแทนฯ สูงกว่าตลาด

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 3 4 > >>