การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และจัดอันดับจากการลงทุนในกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)

  • จารุเนตร นิยามรัตนกุลศิริ
  • ศศิพันธ์ นิตยะประภา
  • ธนโชติ บุญวรโชติ
Keywords: ผลการดำเนินงาน, การลงทุนในกองทรัสต์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) เปรียบเทียบกับดัชนีหมวดอสังหาริมทรัพย์ (PROP) และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ (REITs) และจัดอันดับผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน โดยศึกษาเฉพาะกองทรัสต์ (REITs) จำนวน 43 กองทรัสต์ และดัชนีหมวดอสังหาริมทรัพย์ เก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มาตรวัด 5 แนวคิด ได้แก่ Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha, Value at Risk และ Sortino Ratio  แล้วแบ่งผลการดำเนินงาน 3 ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 1, 3 และ 5 ปี

ผลการศึกษา พบว่า อัตราผลตอบแทนของกองทรัสต์ (REITs) ส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทนเป็นบวก และให้อัตราผลตอบแทนดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีหมวดอสังหาริมทรัพย์ (PROP) สำหรับความเสี่ยงของกองทรัสต์ (REITs) ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงสูง และมีกองทรัสต์เกือบครึ่งที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีหมวดอสังหาริมทรัพย์ (PROP) การจัดอันดับภาพรวมโดยนำผลวิเคราะห์การจัดอันดับผลการดำเนินงานจำแนกตามมาตรวัด 5 แนวคิด รายกองทรัสต์ (REITs) ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี มีกองทรัสต์ที่มีผลการดำเนินงานที่ดี 5 อันดับแรก ได้แก่  DREIT, WHART, QHOP, FTREIT และ URBNPF ตามลำดับ ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี มีกองทรัสต์ที่มีผลการดำเนินงานที่ดี 5 อันดับแรก ได้แก่  BKKCP, WHART, LUXF, IMPACT และ CPNREIT ตามลำดับ และช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี มีกองทรัสต์ที่มีผลการดำเนินงานที่ดี 5 อันดับแรก ได้แก่  IMPACT, LUXF, LHSC, QHPF และ WHART ตามลำดับ

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##