ความสามารถในการจับจังหวะเวลาของกองทุนรวม LTF

  • ศิริประภา แสนทอง
  • ศศิพันธ์ นิตยะประภา
  • ธนโชติ บุญวรโชติ
Keywords: กองทุนรวม LTF, การจับจังหวะการลงทุน, การคัดเลือกหลักทรัพย์

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลการดำเนินงานด้านการจับจังหวะเวลาการลงทุนของกองทุนรวม LTF ที่แบ่งตามนโยบายการจ่ายปันผลและไม่จ่ายปันผล โดยใช้แบบจำลองของ Treynor & Mazuy (1966) และ Henriksson & Merton(1981) โดยเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1 ปี และดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - ธันวาคม 2562 จำนวน 53 กองทุน

จากผลการศึกษา กองทุนรวม LTF ที่ศึกษาโดยแบบจำลอง Treynor & Mazuy กรณีการจ่ายปันผลและกรณีไม่จ่ายปันผล พบว่า มี 9 กองทุน และ 1 กองทุน ตามลำดับ ที่มีความสามารถทั้งการจับจังหวะการลงทุนและการคัดเลือกหลักทรัพย์ กองทุนรวม LTF ที่ศึกษาโดยแบบจำลอง Henriksson & Merton กรณีการจ่ายปันผลและกรณีไม่จ่ายปันผล พบว่า มี 10 กองทุน และ 1 กองทุน ตามลำดับ ที่มีความสามารถทั้งการจับจังหวะการลงทุนและการคัดเลือกหลักทรัพย์

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##