เปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนรวมเชิงรุกและเชิงรับ ในกองทุนรวมตราสารทุน (ไม่จ่ายปันผล) ด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Dollar Cost Average

  • นิษาภรณ์ หนูตอ
  • สมพร ปั่นโภชา
Keywords: กองทุนรวม, กลยุทธ์ DCA, แนวคิดของ Markowitz

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเชิงรุกและกองทุนรวมเชิงรับในกองทุนรวมตราสารทุนแบบไม่จ่ายปันผล ด้วยกลยุทธ์ Dollar Cost Average (DCA) โดยใช้ข้อมูลทุติย ภูมิจากเว็บไซต์ www.thaimutualfund.com และ เว็บไซต์ของแต่ละ บลจ. จำนวน 6 ปี เป็นข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นเดือนของหน่วยลงทุนกองทุนรวม ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562 และใช้ Sharp Ratio, Treynor Ratio และ Jensen’s Alpha ในการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวม

ผลการวิจัยพบว่า กองทุนรวมเชิงรุกให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ดีกว่า กองทุนรวมเชิงรับ นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาเพิ่มเติม โดยนำกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนดี 4 อันดับแรกจากกลยุทธ์ DCA มาจัดพอร์ตการลงทุนตามแนวคิดของ Markowitz พบว่า กองทุนแบบ Active ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ดีกว่า กองทุนแบบ Passive ณ ที่ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 3 4 > >>