การศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการเพื่อการแก้ไขปัญหา ยอดสินเชื่อสาธารณูปโภค และการบริการ กรณีศึกษา ธนาคารธนชาต สาขาเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี

  • พิมพ์พิศา มาศธนวัฒนกุล
  • ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
Keywords: ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด, พฤติกรรมการใช้บริการ, การเพิ่มยอดขาย

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการและศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้สินเชื่อสาธารณูปโภคและการบริการ เพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อของธนาคารธนชาต สาขาเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี โดยเลือกใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) รวมถึงปัจจัยลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อของผู้บริโภค และนำข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ในการวิเคราะห์ แนวทางปรับปรุงการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพการบริการ เพื่อให้รองรับการความต้องการของผู้บริโภคโดยประชากรที่ผู้วิจัยทำการศึกษา คือ ผู้ที่เคยใช้บริการด้านสินเชื่อสินเชื่อของ ธนาคารธนชาต สาขาเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ซึ่งทำการสำรวจผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งหมด 10 ชุด

ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 31–40 ปี การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท สถานะภาพสมรส รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการในการเลือกใช้บริการสินเชื่อสาธารณูปโภคและการบริการของ ธนาคารธนชาต สาขาเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านบุคลากร ในส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสินเชื่อที่สาธารณูปโภค และการบริการ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสินเชื่อที่สาธารณูปโภค และการบริการ มีความสัมพันธ์กันทุกด้าน

จากผลการวิจัยเห็นได้ว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ได้รับข่าวสารจากทางธนาคารน้อยมาก ทั้งทางด้าน เว็บไซต์ของธนาคาร และการประชาสัมพันธ์จากพนักงาน จึงทำให้ยอดขายของสินเชื่อสาธารณูปโภค และการบริการลดน้อยลง ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาจึงจะเน้นไปด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร จึงได้ดำเนินการโดยประชาสัมพันธ์โครงการ แคมเปญ หรือ โปรโมชั่นต่าง ๆ ที่ทางธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้คิดขึ้น ให้ออกสู่ตลาดให้มากที่สุด ให้คนในพื้นที่ รับรู้มากที่สุด พนักงานของสาขาต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทั้งผู้ใช้บริการภายในสาขา และภายนอกสาขาทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##